Wat zijn de voorwaarden voor het huren van een
E-Scooter bij Zoefff?

Algemene Huurvoorwaarden Zoefff elektrische scooter verhuur te Doetinchem.

De nu volgende Algemene Huurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van scooters entoebehoren door Zoefff elektrische scooter verhuur te Doetinchem. Zoefff elektrische scooterverhuur is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr: 78053544.

Onder verhuurder wordt verstaan: Zoefff elektrische scooter verhuur;

Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig;

Onder het gehuurde wordt verstaan: Scooters en alle toebehoren als zijnde vermeld op de huurovereenkomst;

Het is ten strengste verboden om buiten Nederland te komen met de scooter

Artikel 1:

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te controleren voor vertrek. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar een vervangende scooter bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode voor de betreffende scooter terug betalen aan de huurder;

Artikel 2:

De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden. Het rijden op het gehuurde is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig AM rijbewijs, dan wel een daar wettelijk aan gelijkgesteld rijbewijs alsmede een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren waarvan een kopie ter hand gesteld wordt aan verhuurder.

Artikel 3:

Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels,verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden)te gebruiken voor of tijdens de huurperiode;

Artikel 4:

De huurder dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de gereserveerde datum het totaalbedrag van de huurovereenkomst te hebben betaald. De betaling geschiedt vooraf en dient te worden overgemaakt op rekening NL61 RABO 0354 7104 00 t.n.v. Zoefff elektrische scooter verhuur,onder vermelding van de naam van de huurder en de gereserveerde datum;

Artikel 5:

De scooters zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering WA, Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Huurder danwel bestuurder is hierover geïnformeerd en gaat bij het aangaan van de huurovereenkomst derhalve akkoord met deze beperkte verzekeringsdekking waarop een eigen risico van € 175,00 van toepassing is. De huurder erkent derhalve ten minste voor het eigen risicobedrag aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht deze schade veroorzaakt is door nalatigheid, onachtzaamheid,grove schuld of opzet tijdens het gebruik van het gehuurde, zie tevens Artikel 6;

Artikel 6:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan,ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden. Bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. Tevens is de huurder verplicht om bij diefstal/vermissing aangifte te doen bij de Politie en een kopie van de aangifte bij de verhuurder te overhandigen. De huurder zal de uit bovenstaand voortvloeiende kosten van herstel danwel of alsmede vervanging,waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Vooruitlopend op de definitieve vergoeding na taxatie, zal alvast het eigen risico van € 175,00 zoals genoemd in Artikel 5 in rekening worden gebracht en ter plekke dienen te worden voldaan. Na taxatie danwel herstel wordt het totale schadebedrag in rekening gebracht, welke per ommegaande dient te worden voldaan. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade worden niet alleen de kosten van de schade, maar ook de (minnelijke) incassokosten, rentes en eventuele hieruit voortvloeiende juridische kosten aan de verhuurder doorberekend;

Artikel 7:

De huurder danwel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot te halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met de scooter verbonden zijn met zich mee te nemen ende scooters op slot te zetten met het bijgeleverde slot aan het voorwiel. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste manier stallen van de scooter. De scooters mogen nimmer en te nooit onbeheerd danwel onbewaakt worden achtergelaten;

Artikel 8:

Het huren van de scooters geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder, worden in rekening gebracht en dienen per ommegaande te worden voldaan;

Artikel 9:

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

Artikel 10:

Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt minimaal het tarief van €10,- per half uur per scooter, wat direct verrekend wordt met de borg en hetzelfde tarief voor overschrijding van de start van elk opvolgend uur.

Artikel 11:

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag;

Artikel 12:

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder;

Artikel 13:

Annuleren van een reservering kan kosteloos tot 2 weken voor de huurdatum. Tot 1 week voor de huurdatum als de weersverwachting op de huurdatum zeer slecht blijkt te zijn. Wilt u de reservering in de week voor de huurdatum annuleren , dan zijn hier kosten aan verbonden van 10 euro per scooter. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 50 %van de totale huursom in rekening gebracht. In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt de gehele huursom in rekening gebracht. Een wijziging in het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata worden doorgegeven. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van reden gerechtigd de verhuurovereenkomst per direct op te schorten of te annuleren;

Artikel 14:

De huurder betaalt voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode een borg van € 150,00 voor de eerste scooter en € 50,00 voor elke volgende scooter. Deze borg wordt teruggestort indien het gehuurde in éénzelfde staat als bij ontvangst wordt geretourneerd. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schade met de vooruitbetaalde borg te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoedingen.

Artikel 15:

Het is ten strengste verboden om buiten Nederland te komen met de scooter

Artikel 16:

Het is niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk met de verhuurder afgesproken, om een passagier op de scooter te vervoeren.

Artikel 17:

Op onze Algemene Huurvoorwaarden en huurovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Klaar voor?

Heb je zin gekregen in een ritje?
Reserveer dan nu jouw scooteravontuur!